Private equity is een besloten wereld die van oudsher is gericht op banken en pensioenfondsen. De toetredingsdrempels van private equity fondsen zijn hoog, doorgaans vanaf EUR 5 miljoen bij toonaangevende internationale private equity fondsen. Er is ook diepgaande kennis nodig om de complexiteit van private equity te begrijpen.

De private equity sector is daardoor doorgaans niet toegankelijk voor particuliere investeerders. Via een fund-of-funds, zoals BB Capital Fund Investments, kan voor lagere bedragen geïnvesteerd worden, omdat deze fondsen het kapitaal van meerdere investeerders samenbrengen om zo voldoende omvang te bereiken om in meerdere fondsen te kunnen investeren. Dit biedt particuliere investeerders laagdrempelig toegang tot gespreid investeren in de private equity sector.

Beleggen in private credit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de specifieke structuur van de belegging en de betrokken partijen.

 

 1. Directe Leningen 
  Sommige investeerders, zoals institutionele beleggers of gespecialiseerde private debt-investeerders, kunnen ervoor kiezen om rechtstreeks leningen te verstrekken aan bedrijven. Dit vereist een grondige kennis van de markt en toegang tot bedrijven die financiering nodig hebben.

 

 1. Private Credit Fondsen
  Veel investeerders kiezen ervoor om te beleggen via private credit fondsen. Deze fondsen worden beheerd door gespecialiseerde fondsbeheerders die expertise hebben in het verstrekken van leningen en het beheren van kredietportefeuilles. Investeerders kopen participaties in het fonds, dat op zijn beurt het kapitaal gebruikt om leningen te verstrekken aan bedrijven.

 

 1. BB Capital Private Credit Fonds
  Het BB Capital Private Credit Fonds is een fund-of-funds voor gespecialiseerde private credit fondsen zoals hierboven beschrijven. WIj selecteren hoogwaardige private credit fondsen en investeren via ons fonds in deze fondsen, waardoor onze beleggers gespreid kunnen investeren in speciaal geselecteerde private credit fondsen.

Door een actieve betrokkenheid bij de aansturing en de strategie van ondernemingen kunnen private equity fondsen hoge rendementen realiseren. Historisch gezien gemiddeld circa 13% per jaar volgens diverse internationale onderzoeken. Hierdoor is investeren in private equity een aantrekkelijk alternatief voor beleggen op de beurs of in vastgoed.

Private credit biedt een aantrekkelijk voor risico gecorrigeerd rendement in vergelijking met andere private markets investeringen. Hoewel de rendementen van private credit meestal iets lager zijn dan die van private equity, zijn ze doorgaans hoger dan die van traditionele obligaties en bieden ze minder volatiliteit en voorspelbaarheid. Investeerders moeten echter rekening houden met de hogere risico’s en illiquiditeit die gepaard gaan met private credit-investeringen. Private credit is een aantrekkelijke optie voor investeerders die op zoek zijn naar gediversifieerde inkomstenstromen en hogere rendementen.

Vergelijking met enkele andere private markets:

Private Equity

Historisch gezien hebben private equity-investeringen hogere rendementen opgeleverd dan private credit, afhankelijk van de fase (venture capital, growth equity, buyouts) en de prestaties van de onderliggende bedrijven.

Private equity is wel meer afhankelijk van marktvolatiliteit en afhankelijk van de investeringsstructuur ook van bedrijfsspecifieke situaties.

Vastgoed

Vastgoedinvesteringen hebben doorgaans rendementen die vergelijkbaar zijn met private credit, afhankelijk van de locatie, type vastgoed, en marktomstandigheden.

Risico’s in vastgoed omvatten marktschommelingen, renteveranderingen, en specifieke vastgoedrisico’s zoals leegstand en onderhoudskosten en natuurlijk het sentiment van de markt.

Infrastructuur

Investeringen in infrastructuur bieden vaak rendementen van 6% tot 12%, afhankelijk van het type infrastructuur (energie, transport, water) en de contractuele voorwaarden (bijvoorbeeld langetermijncontracten met gegarandeerde inkomsten).

Infrastructurele projecten gaan gepaard gaan met politieke, regelgevende, en operationele risico’s, maar bieden doorgaans stabiele en voorspelbare cashflows voor de lange termijn.

 

Private credit en private debt fondsen zijn eigenlijk hetzelfde en beide termen worden dan ook regelmatig door elkaar gebruikt. Volgens sommige professionals is er een onderscheid te maken in het type leningen dat wordt bedoeld. Hier beneden leggen we uit wat eventueel als het verschil tussen private credit en private debt kan worden beschouwd.

Private credit richt zich specifiek op leningen aan bedrijven, meestal middelgrote ondernemingen die geen toegang hebben tot traditionele bankleningen of publieke kapitaalmarkten. Dit segment omvat:

 • Direct Lending: rechtstreekse leningen aan bedrijven zonder tussenkomst van banken.
 • Unitranche Financing: een enkele lening die elementen van zowel senior als junior schuld combineert, vaak met een vaste rentevoet en een vereenvoudigde structuur.
 • Asset-Based Lending: leningen die zijn gedekt door specifieke activa van het bedrijf, zoals voorraden of debiteuren.
 • Specialty Finance: leningen aan nichemarkten zoals leasing, factoring of consumentenkredieten.

Private debt fondsen hebben een breder mandaat en kunnen een ruim scala aan schuldinstrumenten omvatten, waaronder, maar niet beperkt tot, private credit. Ze richten zich op verschillende vormen van schuldfinanciering, zoals:

 

 • Mezzaninefinanciering: hybride financiering die elementen van zowel schuld als eigen vermogen combineert en meestal hogere rendementen biedt dan senior schuld.
 • Distressed Debt: investeringen in de schuld van bedrijven die in financiële problemen verkeren, vaak met het oog op herstructurering en potentiële waardevermeerdering.
 • High-Yield Debt: hoogrentende obligaties van bedrijven met een lagere kredietwaardigheid.
 • Convertible Debt: leningen die kunnen worden omgezet in aandelen van het bedrijf, afhankelijk van bepaalde voorwaarden.

BB Capital Fund Investments biedt individuele investeerders eenvoudig toegang tot private equity met een uniek fonds. Dit fonds investeert uw vermogen onafhankelijk, gespreid en langjarig in de private equity sector, met een duurzame lange termijn rendementsdoelstelling van 10-15% per jaar.

 • Het fonds investeert uw vermogen continu en gespreid in de Europese private equity sector.
 • Het fonds richt zich op kwalitatief hoogstaande fondsen die uitgebreid zijn getoetst aan strenge selectiecriteria.
 • Het fonds heeft een onbeperkte looptijd waardoor het rendement doorlopend wordt geoptimaliseerd.
 • Instappen is jaarlijks mogelijk, uitstappen wordt door het fonds gefaciliteerd.
 • Het fonds keert uw rendement op termijn jaarlijks uit.
 • U kunt uw eigen risico-rendementsprofiel bepalen door gebruik te maken van preferente participaties.

Deelname in BB Capital Fund Investments is mogelijk vanaf EUR 250.000

BB Capital Investments is in 2007 opgericht door Susan van Koeveringe met het doel om private equity kapitaal en ondernemers samen te brengen. Bij de oprichting was het nog niet zo gebruikelijk voor private investeerders om direct te investeren in Nederlandse MKB ondernemingen. Dat heeft BB Capital Investments in deze periode mede mogelijk gemaakt. En met succes, want BB Capital Investments is een gevestigde naam in de top van de Nederlandse private equity sector. BB Capital Investments werkt met een team van ervaren professionals dat samen meer dan 50 jaar private equity ervaring heeft.

Grote (internationale) private equity fondsen zijn helaas nog steeds ontoegankelijk, terwijl de wens van particuliere beleggers om te kunnen investeren in private equity sterk toeneemt.  Om deze markt open te breken is BB Capital Fund Investments in 2018 opgericht. Met de kennis en ervaring van direct investeren, is BB Capital Fund Investments de partner bij uitstek om een gespreid private equity fonds te beheren waarin de best presterende fondsen verzameld zijn. U krijgt hierdoor direct toegang tot deze interessante beleggingscategorie.

BB Capital Fund Investments is een bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd beleggingsfonds.

Een Add-on is een acquisitie waarbij een portfoliobedrijf van een Private Equity fonds een andere onderneming acquireert (een ‘Add-on’) om groei en synergievoordelen te realiseren. Zie ook ‘Buy-and-Build strategie’.

Een business angel, ook wel een angel investor genoemd, is een privé investeerder die investeert in ondernemingen in de opstartfase van hun ontwikkeling.

Een buy-and-build strategie is een strategie van een private equity fonds om portefeuillebedrijven versneld te laten groeien door middel van meerdere overnames (‘Add-ons’). En inderdaad, het is ook waar de twee B’s in onze naam voor staan!

Een Capital Call is het afroepen van kapitaal door de fondsmanager (‘GP’) bij haar investeerders (‘LP’) voor het realiseren van een investering of het betalen van managementfees en fondskosten.

Private credit verwijst naar leningen die door niet-bancaire instellingen worden verstrekt aan bedrijven. Het gaat vaak om scale-aups en middelgrote ondernemingen. Deze leningen bieden bedrijven alternatieve financieringsbronnen buiten traditionele grootbanken om.

Private credit omvat verschillende vormen van leningen, waaronder de belangrijkste:

 1. Direct Lending: een vorm van private credit waarbij kredietverstrekkers, vaak gespecialiseerde investeringsfondsen, direct leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een bank. Direct lending is vooral populair bij middelgrote bedrijven die mogelijk moeilijk toegang krijgen tot publieke kapitaalmarkten.
 2. Mezzaninefinanciering is een hybride vorm van financiering die kenmerken heeft van zowel schuld (debt) als eigen vermogen (cpital). Mezzaninefinanciering wordt vaak gebruikt bij overnames en expansieprojecten. Het biedt hogere rendementen dan gewone leningen vanwege het hogere risico en kan onder bepaalde voorwaarden worden omgezet in eigen vermogen.
 3. Distressed Debt is een type private credit dat zich richt op het kopen van schulden van bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Investeerders in distressed debt proberen deze schulden voordelig te acquireren in de hoop dat de waarde zal stijgen wanneer het bedrijf zich herstelt of gereorganiseerd wordt.

Er zijn nog andere enkele vormen van private credit waaronder senior secured loans, unitranche loans (een combinatie van senior en mezzanine debt), en asset-backed loans. Private credit is aantrekkelijk voor zowel investeerders als kredietnemers. Voor investeerders biedt het de mogelijkheid om hogere rendementen te behalen in vergelijking met traditionele obligaties, mede door het verhoogde risico en de illiquiditeit van deze beleggingen. Voor bedrijven biedt private credit toegang tot financiering met meer flexibiliteit in termen en voorwaarden dan wat vaak mogelijk is via traditionele banken.

Groeiende markt
De markt voor private credit groeit in de afgelopen jaren aanziendlijk, deels als gevolg van de strengere regelgeving voor banken na de financiële crisis van 2008 (Bazelrichtlijnen), waardoor banken voorzichtiger zijn geworden bij het verstrekken van leningen aan middelgrote bedrijven. Zo speelt de groeiende sector een belangrijke rol gespeeld in het financieren van de groei van vele ondernemingen wereldwijd. Lees hier het artikel van onze senior advisor Han Dieperink over de verhouding tussen private credit en de traditionele grootbanken.

Private equity investeert kapitaal van financiële instituten en vermogende families en individuen in snelgroeiende private bedrijven. Door een actieve betrokkenheid bij de aansturing en de strategie van deze ondernemingen kunnen private equity fondsen hoge rendementen realiseren van gemiddeld 13% per jaar. Hierdoor is investeren in private equity een aantrekkelijk alternatief voor beleggen op de beurs of in vastgoed.

De voordelen van investeren in private equity zijn:

 • Private equity heeft invloed op resultaten: waardecreatie, net zoals ondernemers in hun eigen bedrijf.
 • Door lange termijn horizon zeer geschikt voor vermogensopbouw en vermogensoverdracht.
 • Private equity wordt niet gehinderd door het sentiment van de beurs.
 • Private equity zorgt voor stabiliteit in een beleggingsportefeuille.