PRIVATE EQUITY FAQ

Wij krijgen regelmatig vragen over bepaalde begrippen uit de Private Equity wereld: ‘maar wat betekent het dan precies?’ Aan de hand van deze Private Equity begrippenlijst proberen wij op de meest voorkomende vragen een antwoord te geven. Zie het als een FAQ. Mocht u nog meer willen weten, of verdiepende informatie zoeken, dan raden wij u de artikelen uit onze bibliotheek aan. Of neem contact op!

Wat is een Add-on?

Een Add-on is een acquisitie waarbij een portfoliobedrijf van een Private Equity fonds een andere onderneming acquireert (een ‘Add-on’) om groei en synergievoordelen te realiseren. Zie ook ‘Buy-and-Build strategie’

 

Wat is een Business Angel?

Een business angel, ook wel een angel investor genoemd, is een privé investeerder die investeert in ondernemingen in de opstartfase van hun ontwikkeling.

 

Wat is een Buy & Build strategie?

Een buy-and-build strategie is een strategie van een private equity fonds om portefeuillebedrijven versneld te laten groeien door middel van meerdere overnames (‘Add-ons’). En inderdaad, het is ook waar de twee B’s in onze naam voor staan!

 

Wat is Buy-Out Capital?

Buy-Out Capital is een type private equity investering in volwassen bedrijven die een positieve cash flow hebben en waarbij bestaande aandeelhouders door een private equity fonds worden uitgekocht. Zie ook ‘Leveraged buy-out’. 

Wat is een Capital Call?

Een Capital Call is het afroepen van kapitaal door de fondsmanager (‘GP’) bij haar investeerders (‘LP’) voor het realiseren van een investering of het betalen van managementfees en fondskosten.

 

Wat is Capital Called?

Capital Called is de som van alle door de fondsmanager afgeroepen bedragen binnen het commitment van een investeerder. In de praktijk wordt niet al het gecommitteerde kapitaal van een investeerder afgeroepen. 

Wat is Carried Interest?

Carried interest is de prestatievergoeding voor de fondsmanager. Dit is een percentage van de winst (doorgaans 20%) van een fonds na het behalen van een minimale rendementseis (‘Hurdle’).

 

Wat is een Catch-up Clause?

De ‘Catch-up Clause’ zorgt ervoor dat de fondsmanager na het behalen van de minimale rendementseis (‘Hurdle’) ook recht heeft op het ontvangen van het minimale rendement. Pas na de Catch-up Clause wordt de prestatievergoeding (‘Carried Interest’) uitbetaald. 

Wat is een Claw back?

Een Claw back is de verplichting van de fondsmanager om eventueel teveel betaalde prestatievergoeding (‘Carried Interest’) terug te storten aan de investeerders, bijvoorbeeld als het fondsrendement uiteindelijk toch lager blijkt te zijn.

 

Wat is een Closed-end fonds?

Een Closed-end fonds is een private equity fonds met een vaste looptijd, waarbij eerst het kapitaal wordt opgehaald bij een groep investeerders en vervolgens gedurende de looptijd van het fonds wordt geïnvesteerd. De standaardtermijn van een Closed-end Fonds is 10 jaar met de mogelijkheid om 2 jaar te verlengen. 

Wat doet een co-investeerder?

Een co-investeerder investeert samen met een private equity investeerder mee in een specifieke private equity transactie. Hierbij is het private equity fonds vaak de ‘Lead Investor’. Over een co-investering betaalt een investeerder vaak lagere of geen kosten aan de fondsmanager. 

Wat is een commitment?

Een commitment is een toezegging van kapitaal aan een private equity fonds.

Wat is Committed Capital?

Committed Capital is het toegezegde kapitaal van een investeerder of het totaal van de toegezegde bedragen aan een private equity fonds. Het gecommitteerde kapitaal wordt doorgaans niet volledig afgeroepen door een private equity fonds, maar investeerders dienen dit wel op elk moment beschikbaar te hebben als de fondsmanager een ‘Capital Call’ doet.

Wat is een Data Room?

Een data room is een virtuele omgeving die door een partij beschikbaar gesteld wordt ten behoeve van het uitvoeren van een boekenonderzoek (‘Due Dilligence’) door een andere partij, bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar een transactie of naar een private equity fonds. 

 

Wat is Deal Flow?

Deal flow is het aantal beschikbare investeringsmogelijkheden voor een fondsmanager. Deal flow is belangrijk om het vermogen om kapitaal daadwerkelijk te kunnen investeren te kunnen beoordelen. De conversie van het aantal beschikbare investeringsmogelijkheden naar daadwerkelijke investeringen is zeer laag, vaak minder dan 1%. 

 

Wat is een distributie?

Een distributie is de uitkering van dividend aan investeerders door een private equity fonds, bijvoorbeeld als er een investering succesvol is verkocht.

 

Wat is een Distributie Waterval?

Een distributie waterval is de contractuele afpsraak tussen investeerders en de fondsmanager die de volgorde bij uitbetaling van distributies van een private equity fonds regelt. Een typische volgorde is (1) minimale rendementseis naar investeerders, (2) catch-up naar de fondsmanager, (3) rendement naar investeerders en carried interest naar de fondsmanager.

 

Wat betekent Distribution to Paid In (DPI)?

Distribution to Paid In is de som van het uitgekeerde kapitaal gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal. DPI is een maatstaf voor de daadwerkelijke cash uitkeringen van een private equity fonds. Bij afronding van een fonds is DPI gelijk aan TVPI.

 

Wat is een Drawdown?

Zie ‘Capital Call’.

 

Wat is Dry Powder?

Dry Powder is het deel van het toegezegde kapitaal aan een fondsmanager wat nog niet geïnvesteerd is. Dit kapitaal heeft de fondsmanager dus nog beschikbaar om te investeren.

 

Wat is een Due Dilligence onderzoek (DD)?

Een Due Dilligence onderzoek (DD) is een gedetailleerd onderzoek van investeerders of fondsmanagers voorafgaand aan een mogelijke transactie of fondsinvestering. Dit bevat doorgaans een financieel, commercieel, juridisch en fiscaal onderzoek.

 

Wat is EBITDA?

EBITDA staat voor ‘Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization’ en is een veelgebruikte maatstaf voor het vaststellen van de operationele winstgevendheid en cash flow van een vennootschap, die onder andere wordt gebruikt voor waardebepaling van ondernemingen. 

 

Wanneer spreekt men van Effectief Rendement?

Effectief rendement is het netto rendement voor de investeerder in een private equity fonds na aftrek van alle fondskosten en prestatievergoedingen en inclusief het negatieve effect van niet geïnvesteerd kapitaal dat wel door de investeerder gecommitteerd is geweest. Het effectieve rendement is doorgaans lager dan het beloofde fondsrendement. Zie ook ‘Performance / Return Drag’ en ‘IRR’.

 

Wat is Enterprise Value (EV)?

Aan Enterprise Value wordt in het Nederlands ook wel gerefereerd als ‘Ondernemingswaarde’. Het is de waarde van een onderneming voor de aandeelhouders en schuldeisers. Niet te verwarren met aandeelhouderswaarde, waarbij de ondernemingswaarde gecorrigeerd wordt met de netto schuldpositie.

 

Wat is Envy Ratio?

Envy ratio is de ratio waarvoor managers goedkoper kunnen investeren in een Management Buy-out transactie, omdat een private equity fonds een relatief groter deel van het kapitaal inbrengt. Dit zorgt ervoor dat het management een hoger rendement haalt bij een succesvolle investering en daarmee een prikkel biedt om goed te presteren.

 

Waar staat 'Equity' voor?

Equity staat voor eigen vermogen of aandelenkapitaal.

 

Wat is een Evergreen Fonds?

Een Evergreen Fonds is een fonds zonder looptijd en in sommige gevallen zonder kapitaalplafond. Deze structuur biedt de mogelijkheid om nieuwe investeerders te laten toe- en uittreden gedurende de looptijd van het fonds. Het kapitaal wordt in een evergreen fonds continu geherinvesteerd.

 

Wat is een Exit?

Een exit is het te gelde maken van een investering door een private equity fonds, door de onderneming te verkopen of naar de beurs te brengen (‘IPO’).

 

Wat is Fair Market Value (FMV)?

Fair Market Value is de reële marktwaarde van een investering of een private equity fonds als geheel. De FMV is vaak gebaseerd op de winstgevendheid van de onderneming en wordt vastgesteld door de fondsbeheerder op basis van internationale waarderingsstandaarden.

 

Wat is een First Closing?

Een First Closing is het ophalen van kapitaal voor een nieuw private equity fonds verloopt doorgaans in fases. Bij de First Closing heeft de fondsbeheerder het eerste drempelbedrag bijeengebracht en kan het fonds starten met investeren.

 

Wat is een fonds?

Een fonds is een entiteit die kapitaal verzamelt bij verschillende investeerders en dit gezamenlijke bedrag gedurende de looptijd van het fonds investeert. Het fonds wordt beheerd door de fondsbeheerder of fondsmanager (de ‘GP’).

 

Wat is een Fund of Funds?

Een Fund of Funds is een private equity fonds dat kapitaal investeert in andere private equity fondsen, met als doel een gespreide portefeuille op te bouwen voor investeerders die zelf geen toegang hebben tot private equity fondsen of het beheer hiervan willen uitbesteden aan een gespecialiseerde partij.

 

Wat doet de General Partner?

De ‘General Partner’ of ‘GP’ is de fondsbeheerder en verantwoordelijk voor het investeren van het kapitaal en de dagelijkse activiteiten van het fonds. De term is afkomstig vanuit de Angelsaksische ‘Limited Partnership’ structuur waarop veel private equity fondsen zijn gestructureerd. In Nederland is dit vergelijkbaar met een commanditaire vennootschap, waarbij de beherende vennoot (de ‘GP’) de CV beheert. Zie ook ‘Limited Partner’.

 

Wat is Growth Capital?

Growth Capital is een type private equity investering in bedrijven die kapitaal nodig hebben om (sneller) te kunnen groeien. Dit in tegenstelling tot ‘Buy-out Capital’ wat wordt gebruikt aandeelhouders van volwassen bedrijven uit te kopen.

 

Wat is een Hard Cap?

Een Hard Cap is de maximale omvang van een private equity fonds. Als een fondsbeheerder de Hard Cap bijeengebracht heeft sluit het fonds voor nieuwe investeerders.

 

 

 

is de Hurdle Rate?

De Hurdle Rate is de minimale rendementseis van investeerders in een private equity fonds, die behaald moet worden alvorens de prestatievergoeding (‘Carried Interest’) aan de fondsbeheerder wordt uitbetaald.

 

Wat is een Initial Public Offering (IPO)?

Een Initial Public Offering (vaak kortweg een ‘IPO’ genoemd) is de beursintroductie van een bedrijf, wat voor een private equity fonds een manier is om de investering te gelde te maken (‘Exit’).

 

Waar staat Internal Rate of Return (IRR) voor?

De Internal Rate of Return (IRR) is het gemiddelde jaarlijkse rendement van een investering. Op fondsniveau wordt de IRR gemeten over het daadwerkelijk geïnvesteerde kapitaal. IRR is niet te verwarren met Effectief Rendement, waarbij het rendement over het toegezegde kapitaal wordt berekend. Voor veel investeerders is Effectief Rendement een betere maatstaf voor het werkelijke rendement, omdat Effectief Rendement de opportunity kosten van niet-geïnvesteerd kapitaal meerekent.

 

Wat is een investeringsperiode?

Een investeringsperiode is de periode waarin de fondsbeheerder het toegezegde kapitaal mag investeren, meestal de eerste vier tot zes jaar van een private equity fonds.

 

Wat is een J-Curve?

Een J-Curve is het effect van private equity fondsen waarbij in de eerste jaren de cash flow negatief is door investeringen en fondskosten, waarna in de tweede helft van de looptijd van het fonds de cash flow positief wordt als gevolg van dividenden en exits. De ‘J’ refereert aan het grafische verloop van de cash flow van een investeerder in een fonds.

 

Wat is een Lead Investor?

De Lead Investor is het private equity fonds dat de leiding heeft over een transactie, indien er wordt samengewerkt met een Co-investeerder.

 

Wat is Leverage?

Leverage is het gebruiken van vreemd vermogen bij het structureren en financieren van investeringen, waardoor het behaalde rendement op het eigen vermogen hoger wordt.

 

Wat is een Leveraged Buy Out (LBO)?

Een Leveraged Buy Out (LBO) is een Buy-out transactie (zie ‘Buy-out Capital’) waarbij er vreemd vermogen wordt gebruikt om het rendement te verhogen.

 

Wat is een Limited Partner?

De ‘Limited Partner’ of ‘LP’ is een investeerder in een private equity fonds. De term is afkomstig vanuit de Angelsaksische ‘Limited Partnership’ structuur waarop veel private equity fondsen zijn gestructureerd. In Nederland is dit vergelijkbaar met een commanditaire vennootschap, waarbij de stille vennoot (de ‘LP’) het kapitaal verschaft maar niet betrokken is bij het beheer van het fonds. Zie ook ‘General Partner’.

 

Wat is een Lock-up periode?

Een Lock-up periode is een verplichting voor aandeelhouders of investeerders waarbij zij hun aandelen of certificaten binnen de lock-up periode niet mogen verkopen.

 

Wat is een LP Agreement?

Een LP Agreement is de fondsovereenkomst van een private equity fonds. De term is afkomstig vanuit de Angelsaksische ‘Limited Partnership’ structuur waarop veel private equity fondsen zijn gestructureerd en wordt ook vaak als term gebruikt voor de fondsdocumentatie van andersoortige fondsentiteiten.

 

Wat is een Management Buy Out (MBO)?

Een Management Buy Out is een private equity transactie waarbij het management van een onderneming met behulp van een private equity investeerder de aandelen van de onderneming koopt. Vaak gaat dit gepaard met ‘Leverage’ in een ‘Buy-out’ transactie.

 

Wat is een Management Fee?

Een Management Fee is een vaste beheersvergoeding voor de fondsmanager van een private equity fonds.

 

Wat is een Money Multiple?

Een Money Multiple is het rendement van een investering gemeten naar het aantal keer dat het geïnvesteerde kapitaal wordt terugverdiend (het bedrag wat een investering oplevert gedeeld door het totale geïnvesteerde bedrag). Dit wordt ook wel ‘Money on Invested Capital’ genoemd.

 

Wat is Money On Invested Capital (MOIC)?

Zie ‘Money Multiple’. 

 

Wat is een Multiple?

Een Multiple is een vermenigvuldigingsfactor die gebruikt wordt voor het bepalen van de waarde van een onderneming (‘EBITDA multiple’) of voor het berekenen van het rendement van een investering (‘Money Multiple’).

 

Wat is Net Asset Value (NAV)?

Net Asset Value is de actuele waarde van de deelnemingen van een fonds minus de verplichtingen van een fonds.

 

Wat is Net Invested Capital?

Net Invested Capital is het totale geïnvesteerde kapitaal verminderd met de uitgekeerde distributies, derhalve het netto nog uitstaande geïnvesteerde kapitaal.

 

Wat is Performance / Return Drag?

Performance / Return Drag is het negatieve effect op het rendement van een fonds als ook het rendementsverlies op het toegezegde maar niet geïnvesteerde kapitaal wordt meegenomen.

 

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen zijn aandelen waaraan bepaalde rechten verbonden zijn, zoals preferentie bij dividenden en bij liquidatie. Preferente Aandelen worden vaak gebruik bij Management Buy-out transacties, waarbij het private equity fonds een deel van de investering als preferent kapitaal inbrengt, waardoor minder kapitaalkrachtige managers een groter belang in de onderneming kunnen verwerven. Zie ook ‘Envy Ratio’.

 

Wat is een Primary Fonds?

Een Primary Fonds is een private equity fonds dat nieuw kapitaal ophaalt bij een groep investeerders om gedurende de looptijd van het fonds te investeren in specifieke bedrijven.

 

Wat is een Private Equity Fonds?

Een Private Equity Fonds is een investeringsfonds dat risicodragend kapitaal verstrekt aan private (niet-beursgenoteerde) ondernemingen. Private equity fondsen brengen kapitaal van meerdere investeerders bijeen om dit gedurende een vaste periode (zie ‘Closed-end Fonds’) te investeren en het rendement realiseren door verkoop van investeringen.

 

Wat is Residual Value to Paid In (RVPI)?

Residual Value to Paid In (RVPI) is de resterende waarde van een private equity fonds gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal. ‘RVPI’ vermeerderd met ‘DPI’ is gelijk aan ‘TVPI’.

 

Wat is een Secondary Fonds?

Een Secondary Fonds is een private equity fonds dat kapitaal ophaalt bij een groep investeerders om te investeren in de verhandeling van bestaande belangen in private equity fondsen op de tweedehands markt (zie ‘Secondaries’). Niet te verwarren met een ‘Fund of Funds’.

 

Wat is een Secondary Transaction?

Een Secondary Transaction is een transactie waarbij een private equity fonds een onderneming verkoopt aan een ander private equity fonds. Niet te verwarren met ‘Secondaries’.

 

Wat zijn Secondaries?

Secondaries zijn transacties op de secundaire markt waar belangen in bestaande private equity fondsen worden verhandeld. Deze belangen worden door institutionele investeerders aangeboden omdat ze hun investering indirect te gelde willen maken of om de weging in hun portefeuille willen aanpassen. Ook de liquidatie van private equity fondsen door een resterende portefeuille in zijn geheel te verkopen op de secundaire markt valt onder Secondaries. Niet te verwarren met ‘Secondary Transaction’.

 

Wat is Seed Capital?

Seed Capital is de eerste financieringsronde voor start-ups, waarna er bij succes doorgaans nieuwe en grotere rondes volgen (Series A, B, C).

 

Wat is een Subscription Agreement?

Een Subscription Agreement is het inschrijvingsformulier voor een private equity fonds.

 

Wat is een toetredingsdrempel?

Een toetredingsdrempel is de minimale inleg die private equity fondsen hanteren voor toelating van investeerders.

 

Wat is een Top Quartile?

Het Top Quartile zijn de 25% best presenterende fondsen in een benchmark of ranglijst.

 

Wat betekent Total Value to Paid In (TVPI)?

Total Value to Paid In is de totale waarde inclusief reeds ontvangen uitkeringen van private equity fonds gedeeld door het totaal geïnvesteerde kapitaal. ‘TVPI’ is dus een maatstaf voor het totale rendement van een private equity fonds. 

 

Wat is een Track Record?

Het Track Record is een overzicht van de historische resultaten van een private equity fonds en de fondsbeheerder.

 

Wat is een Venture Capital Fonds (VC)?

Een Venture Capital Fonds is een private equity fonds dat investeert in jonge, snelgroeiende ondernemingen in de beginfase van hun ontwikkeling. Dit soort investeringen hebben een substantieel hoger risico niveau dan bijvoorbeeld ‘Growth Capital’ of ‘Buy-out Capital’.

 

Wat is een Vintage Year?

Een Vintage Year is het beginjaar van een private equity fonds. Het rendement van fondsen wordt vaak met elkaar vergeleken op basis van het beginjaar, om de invloed van de economische cyclus buiten beschouwing te laten.